25/3/2012

Học viện Ngân hàng

Đăng ký tham gia

tại đây

 

 

 

 

Dự kiến chương trình

 

STT

Thời gian

Hoạt động

1

9:00-9:15

Giới thiệu chủ đề

2

9:15-10:00

Các thành viên đăng ký tham luận trình bày quan điểm của bản thân

3

10:00-10:30

Tất cả các thành viên tham gia thảo luận

4

10:30-10:45

Tiệc trà

5

10:45-11:30

Tất cả các thành viên tham gia thảo luận và kết thúc

 

 

Đăng ký tham gia 

tại đây