F-Group Seminar tháng 8: "Ứng xử với tiền bạc như thế nào"

26/8/2012

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đăng ký tham gia

tại đây

 

 

F-Group là một tổ chức phi lợi nhuận của các nghiên cứu sinh trẻ tuổi từ các lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, kinh doanh, truyền thông, các trường đại học ... với chung mối quan tâm về các giá trị của thị trường tự do. kiến thức và sự tự sở hữu. Tầm nhìn dài hạn của F-Group là để thúc đẩy thị trường tự do và ý tưởng về tự do tại Việt Nam. Hiện tại, các hoạt động chính của F-Group tập trung vào các hội thảo học thuật bao gồm một loạt các vấn đề từ chính sách giao thông, mua bán sát nhập cho đến nghệ thuật của logic và tranh luận ... Chúng tôi thường mời đoán các diễn giả từ các trung tâm nghiên cứu tham gia hội thảo và đóng góp những ý tưởng mới - nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường tình thân hữu giữa các học giả từ nhiều lĩnh vực.

 

Dự kiến chương trình

 

STT

Thời gian

Hoạt động

1

8:00-8:15

Giới thiệu chủ đề

2

8:15-9:00

Các thành viên đăng ký tham luận trình bày quan điểm của bản thân

3

9:00-9:30

Tất cả các thành viên tham gia thảo luận

4

9:30-9:45

Tiệc trà

5

9:45-10:30

Tất cả các thành viên tham gia thảo luận và kết thúc

 

Đăng ký tham gia 

tại đây