FAS (F-Group Academic Seminar Series) được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật, gợi mở các hướng nghiên cứu mới, cổ vũ cho tư tưởng thị trường tự do và tự do cá nhân, tôn vinh sự mưu cầu tri thức, và sáng tạo ra các giá trị lan tỏa tới các cá nhân và cộng đồng. 

 

Chủ đề “Tự do Kinh tế” được F-Group tổ chức xuyên suốt trong năm 2013. Chủ đề năm được cụ thể hóa bằng 4 chủ đề nhỏ tương ứng với 4 quí; mỗi chủ đề quí sẽ được triển khai ra thành 3 FAS cấp tháng; 3 FAS tháng sẽ diễn giải ý tưởng của chủ đề quí theo trình tự: seminar đầu tiên giới thiệu tổng quan - seminar thứ 2 giới thiệu các nghiên cứu, tác phẩm kinh điển, các tác giả  liên quan đến chủ đề - seminar thứ 3 trình bày các ứng dụng. Chủ đề xuyên suốt trong năm 2013 được trình bày theo sơ đồ dưới đây:

Mục đích của các seminar định kỳ năm 2013

 

·         Giới thiệu, truyền tải và lan tỏa tư tưởng về tự do kinh tế đến với cộng đồng học thuật và mạng lưới tri thức trẻ;

·         Cung cấp cho người tham gia có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về các vấn đề tự do kinh tế, mối quan hệ giữa tự do kinh tế và sự thịnh vượng;

·         Giúp các cá nhân quan tâm có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về vấn đề tự do kinh tế;

·         Tạo ra một môi trường trao đổi ý tưởng; chia sẻ, thảo luận các vấn đề về tự do kinh tế.

 

Kết quả/sản phẩm kỳ vọng

 

·         Số người tham dự: > 30 người / 1 FAS.

·         Tham luận khoa học: >2 bài/ 1 FAS

·         Các bài dịch: 2 – 4 bài cho mỗi chủ đề quí.

·         Các công trình nghiên cứu khoa học: 2 - 3 bài cho mỗi chủ đề quí.

 

Lịch trình dự kiến

 

Chủ đề quí I.2013: Tự do kinh tế và thịnh vượng

 

Seminar Thời gian Địa điểm Nội dung

Seminar tháng 1:

 

“Tìm hiểu về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường”

27/1/2013 Phòng hội thảo, Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguồn gốc,nội dung,sự phát triển của tưtưởngtự do và chống tự do kinh tế.

Tranh luận về vai trò của tự do kinh tế với công bằng xã hội.

 

Seminar tháng 2:

"Giới thiệu tư tưởng tự do" của F.A Hayek

Tháng 2  

Lập trường của F.A Hayek về tự do kinh tế.

Ý nghĩa của tác phẩm đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, và xã hội hiện nay.

 

Seminar tháng 3:

"Tự do kinh tế tại Việt Nam: diễn tiến và ảnh hưởng"

Tháng 3 CIEM

Tìm hiểu về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. 

Hệ quả của các chính sách kinh tế tự do đối với phát triển kinh tế và công bằng xã hội

 

Seminar tháng 3+:

"Giới thiệu tác phẩm: Chủ nghĩa tự do truyền thống của von Mises"

Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4   Lập trường của von Mises về tự do kinh tế. ý nghĩa của tác phẩm đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay.

 

Chủ đề quí II.2013: Vị trí của nghiệp chủ trong tự do kinh tế

 

Seminar Thời gian Địa điểm Nội dung

Seminar tháng 4:

 

“Tìm hiểu về vai trò của nghiệp chủ trong nền kinh tế”

                      

Tìm hiểu về các chức năng: đầu cơ, gánh chịu rủi ro, tạo mới, và phối kết hợp các nguồn lực của nghiệp chủ.

Trao đổi về những kinh nghiệm cần lưu ý trong quá trình khởi nghiệp

 

Seminar tháng 5:

Vị trí của nghiệp chức (entrepreneurship) trong lý thuyết kinh tế của J.Schumpeter và I. Kirzner (hay trường phái kinh tế học Áo)

   

Giới thiệu tác phẩm của hai nhà kinh tế học đặt nền móng cho việc đưa ra nghiệp chức vào trong kinh tế học.

Ý nghĩa của các tác phẩm này đối với lý thuyết kinh tế đương đại.

 

 

Seminar tháng 6:

"Vai trò của nghiệp chức đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam"

   

Tìm hiểu về sự thăng trầm của giới nghiệp chủ trong lịch sử kinh tế Việt Nam.

Các nghiên cứu định lượng về đóng góp của nghiệp chức vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

 

 

 

Chủ đề quí III.2013: Tự do kinh tế và dân chủ

Seminar Thời gian Địa điểm Nội dung

Seminar tháng 7:

"Tìm hiểu về các mô hình quản lý nhà nước hiện đại"

   

 

Tìm hiểu về các hình thức tham gia quản lý nhà nước của người dân trong lịch sử phát triển xã hội.

Tìm hiểu mối quan hệ giữa tự do kinh tế và dân chủ.

 

 

Seminar tháng 8:

Hai dòng quan điểm về dân chủ trong nền kinh tế thị trường: J. Schumpeter và F.A Hayek

   

Giới thiệu hai cách tiếp cận dân chủ của hai tư tưởng gia về nhà nước vào trong kinh tế học.

Ý nghĩa của các tác phẩm này đối với lý thuyết kinh tế và chính trị đương đại.

 

 

Seminar tháng 9:

Mức độ tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam

   

Tìm hiểu về cách tiếp cận vấn đề chính trị từ kinh tế học.

Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam.

 


Chủ đề quí IV.2013: Tự do kinh tế và tiến bộ xã hội

 

Seminar Thời gian Địa điểm Nội dung

Seminar tháng 10:

"Thúc đẩy tiến bộ xã hội: cách mạng hay tiệm tiến?"

   

Tìm hiểu tổng quan tư tưởng về tiến bộ xã hội và các cách thúc đẩy tiến bộ xã hội.

 

Seminar tháng 11:

Tìm hiểu tác phẩm "Fatal Conceit: the Errors of Socialism" của F.A Hayek

   

Lập trường của Hayek về tiến bộ xã hội.

Ý nghĩa của tác phẩm đối với đời sống đương đại.

 

Seminar tháng 12:

Tiến bộ xã hội tại Việt Nam: Trao đổi kinh nghiệm

   

 

Nghiên cứu thực tiễn về tiến bộ xã hội tại Việt Nam