DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC THUẬT THÁNG 10/2016

CHỦ ĐỀ: TOÀN CẦU HÓA VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

STT

Họ

Tên

Ngày sinh

Nơi công tác/ học tập

1

Vũ Hoàng Tuấn

Anh

07-12-96

Đại học Công nghiệp Hà Nội

2

Nguyễn Việt

Bắc

23-11-96

Đại học Khoa Học Tự Nhiên

3

Lê Văn

Đạo

27-04-96

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4

Trịnh Thị Thùy

Dương

26-01-96

Đại học Ngoại Thương

5

Nguyễn Thị

16-09-95

Đại học Ngoại Thương

6

Nguyễn Mạnh

17-09-82

Đại học Việt Hung

7

Đặng Thúy

Hằng

21-11-96

Học viện Tài chính

8

Đặng Vũ

Hiệp

05-04-97

Học viện Tài chính

9

Phạm Thị

Hoa

11-06-94

Học viện Ngân hàng

10

Phạm Minh

Hoài

10-04-97

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

11

Vũ Thị Minh

Huệ

14-08-94

Chứng khoán MB

12

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

20-04-95

Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

13

Doãn Thị Lệ

Huyền

03-05-93

Học viện Ngân hàng

14

Nguyễn Thị

Lộc

23-05-96

Học viện Ngân hàng

15

Nguyễn Dương Hồng

Nhung

19-03-97

Đại học Kinh tế Quốc dân

16

Đào Việt

Phương

08-11-96

Học việc Công nghệ Bưu chính Viễn thông

17

Nguyễn Ngọc

Sơn

26-08-96

Học viện Ngân hàng

18

Cao Thanh

Thảo

16-09-95

Đại học Kinh tế Quốc dân

19

Phạm Văn

Thiện

19-03-97

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

20

Hoàng Thị

Thoa

03-02-97

Học viện Ngân hàng

21

Hoàng Kim

Thực

18-10-96

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

22

Lê Thị Thu

Trang

25-12-96

Đại học Kinh tế Quốc dân

23

Dương Quốc

Tuấn

10-02-95

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

24

Nguyễn Thanh

Tùng

11-03-92

GME Chemicals

25

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

27-05-93

Công ty Phân tích thời gian thực RTA