1. Đổi mới, tự do hóa nền kinh tế đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế Việt Nam. Nhưng ngay khi tăng trưởng vừa có một chút thành tựu, thì người ta đã vội quên đi nguồn gốc tạo nên sự thịnh vượng mới mẻ đó. Với đống tiền mới có, nhà nước đã nghĩ ngay tới việc vẽ ra các chính sách phúc lợi đầy tham vọng.