1. Các dự án nghiên cứu của F-Group trong thời gian tới sẽ triển khai theo hai hướng. Hướng thứ nhất bám sát vào các hoạt động seminar của F-Group để thực hiện các nghiên cứu nhỏ, có tính tổng quan...