Vài nét về F-Group

Google Facebook

Nội dung "giới thiệu" chờ update...

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Hinh ảnh

 

 

Về tổng thể, F-Group sẽ tổ chức các hoạt động thành các đội. Mỗi đội có cơ cấu bao gồm: một Đội trưởng phụ trách xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động (thường sẽ là người của Ban đại diện), một Đội phó phụ trách việc triển khai hoạt động đúng theo kế hoạch xây dựng, và các thành viên cam kết tham gia thường xuyên vào các hoạt động. Đội trưởng sẽ do Ban đại diện quản lý, còn Đội phó sẽ chịu sự quản lý của Đội trưởng về nội dung công việc và với Người phụ trách Admin về tiến độ công việc.

  1. Ban đại diệnF-Group có một Ban đại diện gồm 7 Uỷ viên có quyền biểu quyết ngang nhau. Tuỳ từng vấn cụ thể, Ban đại diện có thể cử ra một Trưởng đại diện để thương thảo và giải quyết. Ban đại diện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động của F-Group.
  2. Đội admincó trách nhiệm phụ trách việc theo dõi việc xây dựng các kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cũng như việc triển khai các kế hoạch đó tại các Đội; kết nối và phản ánh các thông tin về hoạt động tại các Đội để giúp Ban đại diện có thể điều phối các hoạt động trong F-Group một cách hiệu quả; xây dựng các chuẩn mực, mẫu biểu, qui trình làm việc cho hoạt động của các Đội như là các dự án; và ghi chép/lưu trữ lại các nội dung hoạt động và hoạt động tài chính tại F-Group
  3. Nhóm FASThực hiện việc xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung và tổ chức các hoạt động seminar của F-Group.
  4. Nhóm nghiên cứu (FRETEAM)Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, thiết kế đề cương và tổ chức các hoạt động nghiên cứu của F-Group.
  5. Nhóm dịch thuật (FTT) : Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung và tổ chức các hoạt động dịch thuật của F-Group.
  6. Đội truyền thông (FCOTEAM)Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, thiết kế nội dung và tổ chức các hoạt động truyền thông của F-Group.

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

Nội dung chờ update...